UNFPA-logo
CSR-logo
MON-logo

STEM (наука, технології, інжиніринг і математика) урок поєднує всі релевантні до STEM шкільні предмети, а саме: фізика, математика, технології, природознавство, інформатика, географія, біологія, алгебра і геометрія, астрономія – задля навчання учнів та учениць навичкам 21 століття (вміння вирішувати проблеми, знаходити докази, працювати у співпраці, мислити критично).

Гендерна чутливість – здатність виявляти, помічати, усвідомлювати і реагувати на стереотипи і прояви дискримінації, діяти відповідно до принципів гендерної рівності на уроці.

ПРО КРАЩИЙ ГЕНДЕРНОЧУТЛИВИЙ STEM-УРОК

ІННОВАЦІЇ В STEM-ОСВІТІ

Всеукраїнський Конкурс “Кращий STEM-урок” – це інноваційний підхід до впровадження нових стандартів викладання STEM-Уроків. Мета конкурсу – популяризувати ідеї STEM-освіти через розробку інтегрованих уроків/заходів та заохочення педагогів застосовувати STEM-технології під час освітнього процесу.

Вперше Конкурс проводився у 2018 році. Вчителі з різних регіонів України запропонували розробку 329 індивідуальних та командних уроків. До фіналу було обрано 40 найкращих ініціатив, націлених на гендерно-чутливий підхід до викладання, застосування креативних та трендових методів у навчанні.  

Організатори конкурсу: CSR Ukraine, експертна організація Центр «Розвиток КСВ», Фонд Народонаселення ООН в Україні – UNFPA Ukraine і Міністерство освіти і науки України.

Партнери: Інститут модернізації змісту освіти МОН та громадська спілка STEM Coalition Ukraine, Інноваційні освітні технології.

ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ

Важливість знань для майбутнього та економіки країни важко виміряти, але саме ці фактори не слід недооцінювати. З метою конкурентоспроможності України на світовому ринку в державі відбуваються важливі кроки щодо трансформації економічної системи. Незважаючи на те, що ми не можемо точно знати, які нові  робочі місця будуть через двадцять-тридцять років, наша система освіти має готуватися до них зараз. Також, система освіти має створити основу науково грамотного суспільства саме для того, щоб ми всі мали спільне розуміння, як можна покращувати наше життя для майбутніх поколінь , через взаємодію науки, технологій та суспільства. Попит на професіоналів у галузі науки, техніки, математики та інженерії (STEM) зростає з кожним днем, але в свою чергу зараз також існує дефіцит робочої сили в цих галузях. Частка жінок в STEM є невеликою, а їх незацікавленість можна простежити з шкільних років, через низку суспільних та культурних стереотипів в освіті та на ринку праці.

У період поширення глобалізаційних процесів, подолання відставання України від світових тенденцій соціально-економічного та суспільного розвитку освіта повинна стати одним із провідних факторів підвищення конкурентоздатності держави на світовому ринку. Нині підвищується роль освіти як: соціального чинника, що забезпечує підготовку і адаптацію людини у професійній сфері, зокрема, до професій майбутнього, та повсякденному житті; економічного чинника, що виявляється у збільшенні економічної віддачі висококваліфікованої праці; інноваційного чинника, що дає змогу нарощувати науковий, інтелектуальний потенціал країни й підвищувати її рівень у різних сферах життя. Досягнути цілей випереджальної освіти можливо за умови запровадження і розвитку напрямів STEM-освіти (наука, технології, інжиніринг, математика) тобто через інтеграцію та взаємодію науки, новітніх технологій та суспільства. Під час навчання та профорієнтаційної роботи дітей та молоді необхідно враховувати наступні факти:

 • 70% найпопулярніших робочих місць у майбутньому потребують освіти STEM, а 30% компаній в сфері біотехнологій повідомляють про відсутність кваліфікованих співробітників у галузі STEM;
 • відсоток хлопців, що хочуть працювати в STEM-сфері, знижується, і лише невелика кількість дівчат (11%) мають інтерес до STEM, що можна пояснити загальним сприйняттям STEM-предметів «як важких», а також і тим, що більшість підлітків втрачають інтерес до цих предметів.
 • гендерну нерівність, дівчата недостатньо представлені у цих сферах, віддаючи перевагу більш традиційно жіночим секторам економіки.

Враховуючи сучасні виклики до підготовки майбутнього покоління, актуальність розвитку напрямів STEM-освіти виникла ідея розробити STEM-уроки, які мотивували підлітків, зокрема дівчат ,  до вивчення STEM-предметів. З метою створення бази даних таких розробок готових уроків, заходів та популяризації основних ідей STEM-освіти проводиться конкурс «Кращий STEM-урок» .

1.1. Дані умови (далі –  Умови) визначають порядок організації та проведення конкурсу «Кращий STEM-урок» (далі – Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться Громадською організацією  Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», Фондом ООН у галузі народонаселення і Міністерством освіти і науки України, за підтримки партнерів: Громадська спілка «СТЕМ КОАЛІЦІЯ», ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,  Інноваційні освітні рішення.

1.3. Конкурс проводиться на території України серед педагогічних працівників закладів освіти: загальної середньої, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) освіти всіх форм власності.

1.4. . Конкурс проводиться з метою популяризації STEM-освіти, виявлення, підтримки ініціативних і талановитих педагогічних працівників, розвитку їхнього творчого потенціалу та заохочення щодо застосовування STEM-технологій під час навчання молоді, а також заохочення дівчат-підлітків вивчати технічні науки через STEM підходи.

1.5. Досягнення мети Конкурсу здійснюється через реалізацію таких завдань:

 – виявлення та підтримка талановитих  педагогічних  працівників закладів освіти;

– поширення кращого досвіду роботи щодо створення системи розвитку STEM-навчання в закладах освіти;

– створення інформаційного банку даних кращого педагогічного досвіду з питань STEM-навчання, інноваційних методів профорієнтації;

– розробка рішення, яке б враховувало залучення дівчат та розкриття їхнього потенціалу також;

– привернення уваги педагогічної громадськості та органів виконавчої влади, науковців, громадськості до питань проблем виховання молодого покоління.

1.6. Предметом розгляду на Конкурсі є творчі роботи – розробки/кейси уроків/занять (далі – Конкурсні роботи)

1.7. Конкурс проводиться на добровільних засадах, є відкритим і безкоштовним для педагогічних працівників закладів  освіти України всіх форм власності.

2.1. Конкурс проводиться на території України серед педагогічних працівників закладів освіти: загальної середньої, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної форм власності (далі – Учасники).

2.2. Для участі у Конкурсі Учасник подає індивідуальну заявку або групову (не більше 3-х осіб в групі).

2.3. Вимоги до Конкурсних робіт:

2.3.1. Конкурсна робота включає: методичну розробку уроку/заняття, допоміжні матеріали, в тому числі ігри, відео, презентацію та роздаткові матеріали.

2.3.2. У методичній розробці уроку/заняття необхідно зазначити: цільову аудиторію (вікову категорію, предмети, де можна використати матеріал, Розділ програми предмету тощо), тему, мету, форму проведення, обладнання, деталізована розробка/сценарій; додаткові медіа файли).

2.3.3. Вимоги до оформлення Конкурсної роботи Учасника подано у Додатку 1.

2.3.4. Один учасник або команда подають одну заявку, яка може включати одне розроблене заняття.

2.4. У Конкурсі беруть участь як індивідуальні заявки, так і групові (не більше 3-х осіб в групі).

2.5. STEM-урок/заняття – це міждисциплінарні уроки, що базуються на виконанні дослідницьких проектів учнями. Особливості STEM занять:

 • навчання через міждисциплінарні підходи (несамостійні предмети);
 • практичне застосування науково-технічних знань;
 • стимулювання творчості та ініціативи від учнів;
 • активна комунікація та групова робота.

3.1. Конкурс проходить у чотири етапи:

 • Перший етап (28.05 – 01.10.2019 року) інформаційний — інформування учасників про проведення Конкурсу, прийом заявок і подача робіт для участі у Конкурсі;
 • Другий етап (жовтень 2019) відбірковий — оцінка робіт та відбір кращих робіт для участі у Третьому етапі Конкурсу.
 • Третій етап (листопад 2019) фінал— фінальному заході в м. Київ, публічний захист кращих робіт, оцінка журі та нагородження переможців Конкурсу
 • Четвертий етап (грудень 2018 – червень 2019) – представлення кращих конкурсних робіт, у відеоформаті через онлайн-платформу, поширення досвіду учасників конкурсу у ЗМІ.

3.2. Організаційний комітет — постійно діючий орган:

 • координує роботу і проведення усіх заходів Конкурсу;
 • розробляє і затверджує «Умови конкурсу «Кращій STEM-урок» та програму проведення необхідних заходів;
 • формує склад журі;
 • організовує реєстрацію і надає необхідні консультації Учасникам;
 • готує інструктивно-методичні матеріали для супроводу етапів Конкурсу;
 • визначає порядок відзначення і заохочення Учасників та переможців Конкурсу;
 • організовує і проводить заходи (інформаційні вебінари, круглі столи, підсумкові конференції, зустрічі зі ЗМІ тощо);
 • виконує інші функції відповідно до умов, потреб проведення Конкурсу.

3.3. Журі:

 • члени журі оцінюють Конкурсні роботи Учасників конкурсу другого, третього етапів згідно з критеріями оцінювання;
 • члени журі за сумою балів визначають переможців Конкурсу.

3.4. Для участі в Конкурсі Учаснику необхідно з 28 травня 2019 року до 01 жовтня 2019 року заповнити заявку на сайті. Заявка включає реєстраційні дані та розроблену методологію уроку* (тема уроку, мета, форма проведення, необхідне обладнання та сценарій проведенян уроку, можливі й інші додатки).

————————————

* Методологія уроку  — текст обсягом до 10 друкованих аркушів формату А4 з однієї сторони, шрифт ThNR* №12, інтервал – 1,5, усі поля – по 2 см (шрифт – Times New Roman).

4.1. Журі оцінює Конкурсну роботу за критеріями:

 • актуальність обраної теми;
 • відповідність змісту роботи обраній темі;
 • творчий підхід, оригінальність і креативність роботи;
 • послідовність, логічність думок,
 • доступність використаних матеріалів, обладнання, простота використання іншими педагогами ;
 • відповідність підходів STEM навчання;
 • розвитку яких компетенцій сприяє урок/заняття;
 • гендерність, сприяння подоланню стереотипів у сфері науково-технічних професій;

4.2. Роботи, які не відповідають вимогам Конкурсу журі, не розглядає/оцінює. А саме::

 • заявка не оформлена належним чином;
 • конкурсна робота не відповідає умовам;
 • заявка подана після закінчення терміну подачі;
 • конкурсна робота містить ознаки соціальної та гендерної дискримінації, ненормативну лексику, матеріали, що порушують Законодавство України;
 • робота не є оригінальною, містить плагіат.

4.3. Переможці будуть обрані членами журі, яке складатиметься з представників:

 • Фонду ООН у галузі народонаселення
 • Міністерства освіти та науки України
 • Центру «Розвиток КСВ»
 • STEM Коаліції в Україні
 • Інституту модернізації змісту освіти
 • Інших партнерів конкурсу.

4.4. Оцінка складається з суми балів, виставлених за відповідність роботи кожному з критеріїв (0 – не відповідає, 5 – повністю відповідає).

4.5. Журі залишає за собою право відзначати окремих учасників спеціальними номінаціями, не передбаченими даними Умовами.

4.6. Захист кращих робіт, що будуть обрані Журі на другому етапі, відбудеться на фінальному заході в місті Київ, місце, дата та час якого будуть повідомлені додатково. Під захистом розуміється презентація Конкурсних робіт Учасниками.

4.7. Організатори відшкодовують вартість квитків (але не більше ніж 600грн за 2 квитки) та забезпечують харчування в день фіналу.

5.1. Переможці третього етапу Конкурсу отримують дипломи Учасників конкурсу «Кращий STEM-урок».

5.2. Переможці Конкурсу отримують  грошові призи:

Перше місце – 5000 грн

Перше місце присуджується конкурсній роботі, яка набрала найбільшу кількість балів, для кожній віковій категорії (наприклад, для 1-го класу, або для 7-го класу). В одній віковій категорії (наприклад, 7-ий клас) переможець може бути тільки один, якщо Журі не приймуть інше рішення.

Сума призу є постійною, і не змінюється у випадку перемоги учасника – групи з декілька осіб.

Організатори можуть вручати додаткові призи.

 • Переможці та учасники здобувають право на отримання призу або диплому учасника лише за умови участі в офіційній церемонії нагородження фінального заходу в м. Києв
 • Авторські права на конкурсну роботу передаються Організаторам для використання у некомерційних (освітніх) цілях. Організатори зобов’язуються вказувати, хто є автором конкурсної роботи. При поширенні уроку, автор також зобов’язується вказувати, що урок було записано за підтримки Центру «Розвиток КСВ» та UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в рамках «Конкурсу на кращий STEM-урок».

5.3. У разі пред’явлення до переможця Конкурсу претензій і/або суперечок щодо порушення авторських прав третіх осіб, Учасник зобов’язаний самостійно, власними силами і за власний рахунок врегулювати такі претензії і/або суперечки.

5.4. Податки з призового фонду сплачує організаційний комітет.

5.5. Переможці та представники Переможців, а також учасники фінального заходу, погоджуються на фотографування та фільмування, а також на надання інтерв’ю медіа в рамках висвітлення Конкурсу та дають свою згоду на безоплатне використання фотографій, відеозаписів та інтерв’ю під час розповсюдження інформації про вищезазначений Конкурс в Україні та за кордоном.

6.1. Організатор є власником персональних даних всіх Учасників, зібраних в рамках Програми.

6.2. Кожен учасник Програми своєю участю в Програмі підтверджує, що надає свою згоду Організатору на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу, в тому числі за межі України, власних персональних даних, зазначених в цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Всі дані, надані Учасниками, будуть оброблятися виключно з метою реалізації Програми та виконання вимог законодавства України, в тому числі податкового. 3. Учасники мають право на доступ до своїх персональних даних, внесення змін до персональних даних та їх видалення шляхом направлення відповідної письмової вимоги Організатору, за адресою вказаною в п. Контакти.

6.3. Персональні дані Учасників зберігаються до моменту направлення письмової вимоги Учасників щодо їх видалення.

6.4. У разі отримання від Учаснику письмової вимоги щодо видалення її персональних даних, чи відкликання згоди на збір та обробку її персональних даних, такий Учасник не допускається до подальшої участі у Програмі та/або до отримання гранту.

6.5. Обробка персональних даних включає в себе збір персональних даних під час подання Учасниками заяви на сайті www.csr-ukraine.org та передбачає здійснення наступних дій: збирання, збереження, обробка, фільтрування, уточнення і видалення. Організатор забезпечує захист персональних даних, наданих кожним Учасником, від незаконної обробки та незаконного доступу відповідно до чинного законодавства України. Організатор має право передавати персональні дані учасників третім особам з метою виконання умов даних правил та з метою організації та здійснення діяльності, пов’язаної з Програмою. Учасники погоджуються з тим, що Організатор не зобов’язаний повідомляти Учасникам про таких третіх осіб, в тому числі за межами території України з дотриманням норм чинного законодавства.

Фінансові витрати  на нагородження переможців здійснюються за рахунок коштів засновників конкурсу в межах відповідних асигнувань, а також інших коштів, не заборонених законодавством.

stem@csr-ukraine.org, (044) 292 02 41

02094, проспект Гагаріна, 23, оф. 802

http://csr-ukraine.org

АНКЕТА 2019

Форму подання анкети закрито

ПАРТНЕРИ

IMZO-logo
STEM-logo
Cheap Jerseys Wholesale